TÁSTÁIL TEOIRICE TIOMÁNA OIFIGIÚIL AN RSA

Polasaí & Cairt Chustaiméirí

Polasaí & Cairt Chustaiméirí

Polasaí

Tá seirbhís na Tástála Teoirice Tiomána Oifigiúil á reáchtáil ag Prometric Ireland Ltd. thar ceann an Údaráis um Shábháilteacht ar Bhóithre (RSA). Áirítear é mar chuid de phróiseas ceadúnaithe agus tástála tiomána an RSA atá deartha chun cabhrú le tiománaithe nua agus le tiománaithe le taithí a bheith ina n-úsáideoirí bóithre sábháilte, cúirtéiseacha agus eolasacha.

Is é an aidhm atá againn eispéireas tástála atá gairmiúil, éifeachtach agus cúirtéiseach a chur ar fáil atá ag freastal ar riachtanais an phobail tiomána tríd an méid seo a leanas a chur ar fáil dár gcustaiméirí:

 • Seirbhís ar líne 24 uair an chloig áirithinte agus faisnéise
 • Tá an tseirbhís áirithinte agus faisnéise teileafóin ar fáil Luan go hAoine idir 8AM agus 6PM (seachas laethanta saoire poiblí)
 • Roghanna íocaíochta solúbtha ar líne nó ar an teileafón
 • Ionaid Tástála saintógtha, atá compordach don iarrthóir agus éasca le rochtain
 • Ionaid Tástála le huaireanta oscailte solúbtha
 • Rochtain ag daoine faoi mhíchumas ar gach Ionad Tástála
 • Taisceadáin chun do chuid earraí a stóráil go slán nuair atá an tástáil teoirice á déanamh agat
 • Fáiltiú, áiteanna feithimh agus seomraí tástála atá glan, saor ó thobac agus sábháilte
 • Áiseanna leithris (áis atá oiriúnach do dhaoine faoi mhíchumas)

Caighdeáin seirbhíse

Nuair a chasann tú le baill foirne an Ionaid Tástála:

 • Beidh siad cúirtéiseach agus measúil
 • Déileálfaidh siad le do riachtanais go pras
 • Beidh siad cineálta, foighneach agus tuisceanach nuair a bheidh siad ag déileáil le haon deacracht a d'fhéadfadh a bheith agat
 • Inseoidh siad a n-ainm duit má chuireann tú ceist orthu – Bíonn suaitheantas ID á chaitheamh ag baill foirne an Ionaid Tástála i gcónaí

Tá sé mar aidhm againn:

 • Seirbhís Tástála Teoirice Tiomána atá ar ardchaighdeán agus iontaofa a chur ar fáil
 • Glacadh le háirithintí ar líne, tríd an teileafón agus tríd an bpost
 • Glao a chur ar ais ar iarrthóirí a bhfuil riachtanais speisialta acu, nach bhfuil in ann áirithint ar líne a dhéanamh, laistigh de 24 uair an chloig – sa chás go ndéantar an áirithint ar lá nach lá oibre é, cuirfear glaoch ar ais ar an iarrthóir an lá dár gcionn
 • A admháil go bhfuil gach ríomhphost iarrthóra faighte laistigh de 2 lá oibre
 • Coinní a thairiscint do 94% d'iarrthóirí san Ionad Tástála laistigh de choicís dá rogha dáta
 • Seisiúin tástála a thairiscint gach coicís ag Ionaid Tástála bhuana, lá amháin in aghaidh na seachtaine (9AM go dtí 5PM), tráthnóna amháin in aghaidh na seachtaine (5PM go dtí 7.15PM) agus Satharn amháin in aghaidh na seachtaine, ar a laghad (9AM go dtí 5PM), gan laethanta saoire poiblí a chur san áireamh.
 • Seisiúin tástála a thairiscint Satharn (9AM go dtí 5PM) amháin ar a laghad in aghaidh na míosa ag Ionaid Tástála mhóibíleacha agus, i gcás Ionaid Tástála mhóibíleacha ina ndéantar níos lú ná 250 tástáil teoirice in aghaidh na bliana, uair gach 2 mhí ar a laghad agus uair amháin ar lá i rith na seachtaine, tráthnóna amháin ag an deireadh seachtaine, agus uair amháin ag an deireadh seachtaine gach 6 mhí ar a laghad.
 • Deimhniú a sheoladh i scríbhinn maidir le coinne tástála nó trí ríomhphost laistigh de 5 lá oibre má theastaíonn socruithe speisialta uait
 • 80% de na glaonna próiseáilte ag na Seirbhísí Iarrthóirí uathoibríocha a fhreagairt laistigh de 30 soicind
 • Gach aisíocaíocht agus aon chúiteamh a eisiúint laistigh de 10 lá oibre ó éileamh bailí a fháil nó cinneadh gur cheart aisíocaíocht a dhéanamh
 • Meán-am feithimh iarrthóra 15 nóiméad ar a mhéad a chur ar fáil sula gcuirtear tús le tástáil
 • Teastas Pas a thabhairt, más infheidhme, d'iarrthóirí a n-éiríonn leo ag deireadh na tástála teoirice
 • Eolas a thabhairt i scríbhinn d'iarrthóirí nach n-éiríonn leo sa tástáil teoirice maidir lena réimsí ginearálta laige – baineann sé seo go sonrach le Tástálacha Teoirice Tiomána do chatagóirí A, B, C, D, CD, BMT & TMT
 • Más gá do Prometric coinne tástála a chealú ar chúis ar bith tabharfaimid fógra 5 lá oibre ar a laghad duit agus tairgfimid coinne nua duit laistigh de 5 lá oibre ó dháta na tástála
 • Má thugann Prometric fógra níos lú ná 5 lá oibre maidir le coinne tástála a chur ar ceal tairgfimid coinne saor in aisce duit agus cuirfimid cúiteamh atá cothrom le 50% de tháille na tástála ar fáil duit.
 • Tá sonraí maidir lenár Scéim Chúitimh le fáil ag gach Ionad Tástála.
 • Déanaimid tréaniarracht ár seirbhísí a fheabhsú an t-am ar fad, agus tá sé mar aidhm againn coinní tástála a thairiscint go pras agus ar bhealach éifeachtach.

Ag éisteacht libhse

Is breá linn i gcónaí bhur dtuairimí maidir lenár seirbhís a chloisteáil agus moltaí maidir le conas a d'fhéadfaí an tseirbhís a fheabhsú a fháil. Téimid i gcomhairle le heagraíochtaí ionadaíocha chun comhairle a chur orthu maidir lenár bhfeidhmíocht agus éistimid leo agus cuirimid aon dearcthaí nó aon tuairimí a rinneadh i bhfeidhm. Cuirimid fáilte roimh bhur dtuairimí, idir mholtach agus cháinteach. Tá foirmeacha aiseolais ar fáil ag gach Ionad Tástála.

Sibhse a choinneáil ar an eolas

Cuirimid custaiméirí ar an eolas sula gcuirtear athruithe i bhfeidhm maidir leis na nithe seo a leanas:

 • Nósanna imeachta tástála a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar chustaiméirí
 • Láithreacha na nIonad Tástála agus uaireanta oscailte
 • Táillí tástála infheidhme
 • Foilseacháin ullmhúcháin tástála atá dírithe ar iarrthóirí a ullmhú dá dtástáil
 • Má tá tú míshásta

Sa chás nach raibh an tseirbhís a chuireamar ar fáil chomh maith agus a bheifí ag súil leis, ba mhaith linn dá gcuirfí é sin in iúl dúinn agus go mbeadh gach rud mar ba cheart an chéad uair eile. Más mian leat gearán a dhéanamh cuir é seo in iúl ag d'Ionad Tástála nó glaoigh ar ár bhFoireann Seirbhísí Iarrthóirí ag 1890 606 406 nó seol ríomhphost chugainn ag drivertheorytest@prometric.com. De rogha air sin, féadfaidh tú scríobh chuig ár mBainisteoir Seirbhísí Iarrthóirí ag: Tástáil Teoirice Tiomána, Bosca Poist 15, Dún Dealgan, Co. Lú.

Comhoibreoimid le daoine aonair nó le heagraíochtaí atá ag gníomhú ar do shon. Beidh ár mBainisteoir Seirbhísí Iarrthóirí sásta cabhrú leat agus eolas a thabhairt duit maidir le haon fhadhb nó deacracht.

Déanaimid an méid seo a leanas:

 • Seiceáil rialta go ndéileáiltear le gach gearán go pras
 • Scrúdú ar threochtaí ar fhaitíos go mbíonn orainn aon athruithe a dhéanamh

Cinntí maidir le do thástáil

Má shíleann tú go bhfuil an cinneadh atá déanta againn mícheart, labhair le Riarthóir nó Bainisteoir an Ionaid Tástála sula bhfágann tú an t-ionad agus déan iarratas go n-athmharcálfar do thástáil teoirice.

Ní mór duit an méid seo a leanas a dhéanamh:

 • Achomharc, i scríbhinn, laistigh de 10 lá oibre ó do scrúdú a dhéanamh
 • Seic/ordú poist ar fiú €15.00 a chur ar fáil mar tháille seirbhíse

Nuair a fhaighimid d'achomharc, athmharcálfaimid do thástáil teoirice agus cuirfimid an toradh in iúl duit laistigh de 5 lá oibre.

Is í ár bhFoireann Seirbhísí Iarrthóirí a bheidh freagrach as athmharcáil a dhéanamh ar do thástáil teoirice. Má aimsítear go raibh an mharcáil bhunaidh mícheart, déanfaimid an méid seo a leanas:

 • Deimhniú nua Tástála Teoirice Tiomána a eisiúint
 • An táille €15.00 a aisíoc